Blogi

KHO: Vähäinenkin yksityiskäyttö tekee yrityksen henkilöautosta vähennyskelvottoman

Yrityksen autokulujen vähennyskelpoisuus on teema, joka nousee aika ajoin – ja viimeistään tilinpäätösaikaan – esiin yrityksissä, joissa käytetään henkilöautoja sekä työ- että yksityisajoon. Deloitte Oy:n arvonlisäveroasiantuntija Petri Salomaa pui Tilisanomissa 01/21 henkilöautojen vähennyskelpoisuuden ja -kelvottomuuden tiukkaa linjausta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisun 20.11.2020/4250 pohjalta. Henkilöautojen vähennyskelpoisuutta koskee arvonlisäverolain (AVL) 114 §:n säännös, jolla on tiukka soveltamiskäytäntö. Kunnes tilanteita toisin ratkaistaan, vähennyskelpoisuuden edellytykset ja tiukat rajaukset kannattaa ottaa tosissaan.

auto verotus vähennyskelpoisuus yksityiskäyttö yksityisajo

KHO:n ratkaisu yrityksen henkilöauton vähennyskelvottomuudesta

Tapauksessa kyseessä ollut A Oy harjoitti sähkönsiirtotoimintaa. Yhtiöllä oli sähkönsiirron vikapäivystystä varten henkilö- ja pakettiautoiksi rekisteröityjä ajoneuvoja. Asiassa saadun selvityksen mukaan ajoneuvoja käytettiin yhtiön vikapäivystykseen liittyvien ajojen lisäksi yhtiön työntekijöiden päivystysaikana tapahtuviin henkilökohtaisiin ajoihin, kuten kaupassa käyntiin. Tällainen ajoneuvojen käyttö vikapäivystyksessä mahdollisti yhtiön mukaan mahdollisimman nopean valmiuden vastata vikatilanteisiin.

KHO totesi ratkaisussaan, että AVL 114 §:n henkilöautoja koskevasta vähennysoikeuden rajoituksesta seuraa, että henkilöauton vähäinenkin yksityiskäyttö estää vähennyksen tekemisen. KHO katsoi – toisin kuin hallinto-oikeus valituksenalaisessa ratkaisussaan –, että siltä osin kuin ajoneuvoja käytettiin päivystysaikana yhtiön työntekijöiden henkilökohtaisiin ajoihin, ajoneuvot eivät olleet yhtiön vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Yhtiöllä ei näin ollen ollut oikeutta vähentää henkilöautojen hankintaan ja käyttöön liittyviin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja miltään osin eikä pakettiautojen vastaaviin kustannuksiin sisältyviä arvonlisäveroja siltä osin kuin pakettiautoja käytettiin työntekijöiden yksityisajoihin.

Ajopäiväkirja toimii näyttönä auton käytöstä vähennyskelpoisiin tarkoituksiin

Arvonlisäverolain 114 §:n mukaan vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta koskee mm. henkilöautoja tai niihin tai niiden käyttöön liittyviä tavaroita ja palveluja. Säännöksen 2 momentin mukaan kyseisen vähennysoikeuden rajoitus ei kuitenkaan koske ajoneuvoa, joka on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen, eikä henkilöautoa, joka on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Verotus- ja oikeuskäytännössä säännöksen sanamuodon mukaista yksinomaan vähennyskelpoisen käytön vaatimusta on sovellettu pääosin tiukasti ja vähäinen, yksittäinenkin vähennyskelvoton käyttö on tehnyt kyseessä olevasta henkilöautosta ja sen hankinta- ja käyttökuluista kokonaan vähennyskelvottomia.

KHO:n ratkaisu vahvistaa tätä tulkintaa entisestään. Henkilöauton käsittely vähennyskelpoisena edellyttääkin käytännössä näyttöä – tyypillisesti ajopäiväkirjaa – siitä, että autoa on käytetty yksinomaan vähennyskelpoisiin tarkoituksiin.

pakettiauto verotus työauto työajo vähennyskelpoisuus vähennyskelvottomuus verotus arvonlisävero

Tiukka vähennysoikeuden rajoitus ei koske pakettiautoja

Edellä mainittu tiukka vähennysoikeuden rajoitus ei koske pakettiautoja. Pakettiautoihin kohdistuvista kustannuksista voidaan tehdä vähennys AVL 117 §:n mukaisesti vain siltä osin kuin autoa on käytetty vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

KHO:n ratkaisun jälkeen on myös selvää, että keskusverolautakunnan vuonna 2017 antamaa toisen suuntaista ennakkoratkaisua (KVL:2017/49), jonka KHO pysytti, tulee tulkita suppeasti. Kyseessä olevassa ratkaisussa pelastuslaitoksen henkilökunnan pelastusajoneuvoilla varallaolon aikana suorittamien pakottavien henkilökohtaisten ajojen katsottiin liittyvän kiinteästi pelastuslaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja hälytysvalmiuden ylläpitoon mahdollistaen varallaolojärjestelmän olemassaolon. Yksityisajot tapahtuivat siten työn luonteen ja vaatimusten vuoksi sellaisissa erityisissä olosuhteissa, joiden perusteella ajoneuvoihin liittyviin hankintoihin sisältyvät kustannukset eivät olleet vähennyskelvottomia siltä osin, kuin ajoneuvot olivat henkilöautoja.

 

Lähteet:

Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501.

Tilisanomat, Petri Salomaa, 8.1.2021. Henkilö- ja pakettiautojen yksityiskäytön vaikutus vähennyskelpoisuuteen.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.