Blogi

Työolobarometri: Suomalaisten työolot vuonna 2020

Tilastokeskuksen työolobarometrin* 2020 ennakkotiedot julkaistiin 22.3.2021. Lopullista raporttia työelämän laadun kehityksestä – ja oletettavasti koronatilanteen vaikutuksesta työoloihin – saamme odotella syksyyn. Vilkaistaanpa kuitenkin, mitä ennakkotiedot antavat odottaa?

korona työolot työkuormitus etätyö tunnetyö

Ennakkotietojen julkaisussa todetaan, että koronapandemia näkyy voimakkaasti palkansaajien työmarkkinoita, työpaikan talouden muutoksia sekä omaa työmarkkina-asemaa koskevissa arvioissa. Varmuus oman työpaikan
säilymisestä sekä usko omaa ammattia tai työkokemusta vastaavan työn saantiin heikentyivät vuodesta 2019. Henkilöstön määrän kasvu työpaikoilla taittui ja aikaisempaa useampi palkansaaja koki lomautuksen uhkaa.

Etätyö, lomautusten käyttö ja yrityksille luodut tukitoimet ovat lieventäneet palkansaajien irtisanomisen pelkoa aiempiin talouskriiseihin verrattuna. Koettu lomautuksen uhka oli työolobarometrin mukaan selvästi yleisempää kuin irtisanomisen uhka.

Korona-aika lisäsi työmäärää erityisesti naisvaltaisilla aloilla

Koronan seurauksena työmäärä lisääntyi noin kolmanneksella ja vähentyi noin joka kuudennella palkansaajalla. Työmäärä lisääntyi erityisesti naisilla, toimihenkilöillä ja kunta-alan työntekijöillä. Naisista 38 prosenttia kertoi työmäärän lisääntyneen koronatilanteen vuoksi. Miehistä näin koki vajaa neljännes. Ylemmistä ja alemmista toimihenkilöistä 36 prosenttia kertoi työmäärän lisääntyneen. Työntekijöistä näin arvioi 18 prosenttia. Kuntien palkansaajista joka toisella eli 49 prosentilla työn määrä oli kasvanut. Työmäärä lisääntyi etenkin opettajilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä.

Koronasta vauhtia verkko-opintoihin ja etätyöhön

Työpaikoilla otettiin aikaisempaa yleisemmin käyttöön uusia työmenetelmiä vuonna 2020. Sähköisiä työtiloja ja pikaviestintävälineitä työssään käyttävien määrä kasvoi selvästi vuodesta 2019. Korona-aika näyttää siirtäneen opiskelun verkkoon. Aikaisempaa useampi (61 %) palkansaaja opiskeli verkkomateriaalien avulla vuonna 2020 (vuonna 2019: 52 %).

Korona-aika vaikutti myös voimakkaasti etätyöhön. Vuonna 2020 palkansaajista noin puolet oli tehnyt etätyötä. Moni teki etätyötä myös aiempaa useammin. Valtaosa, peräti 92 prosenttia, etätyötä tehneistä on ollut erittäin tai melko tyytyväisiä etätyön sujumiseen. Etätöitä tekivät etenkin valtiolla työskentelevät, joista 87 prosenttia teki etätöitä. Yksityisissä yrityksissä etätöitä teki 52 prosenttia, kunnissa 40 prosenttia ja teollisuudessa 39 prosenttia palkansaajista.

Palkansaajat olivat tyytyväisiä etätyön tekniseen sujuvuuteen koronatilanteen aikana: työskentelyvälineet olivat kunnossa ja yhteydet toimivat. Sen sijaan yhteisöllisyyden tunne ja vuorovaikutus heikentyivät koronavuonna työpaikoilla. Suurin osa etätöissä olevista kaipasi työkavereitaan. Myös esimerkiksi työhön sitoutuminen laski pandemian jatkuessa.

Nämä tulokset eivät arkikokemuksen ja mediauutisoinnin jälkeen yllätä, mutta toki jäämme mielenkiinnolla odottamaan lopullista raporttia ja sen mahdollisia uusia löydöksiä.

* Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2020 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Vuonna 2020 tutkimukseen vastasi 1 647 palkansaajaa. Tiedot voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

 

Lähteet:

Taloustaito, Petäinen, M. 23.3.2021. Työolobarometri: Etätyö sujunut kotona hyvin – korona-aika kasvatti etenkin naisten työtaakkaa.

Valtioneuvosto, 22.3.2021. Työolobarometri 2020 – ennakkotiedot. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työelämä 2021:18.

Aukioloajat: ma-to klo 8.30 - 16.00 pe klo 9.00 - 15.00. Kesäaikana pe suljettu. Korona-aikaan olemme osittain etätyössä.